سجاد شوریابی

یک عاشق سینما، سریال بین پیگیر، کمیک فن و انیمیشن ساز