علی حیدریان

علی حیدریان

حدود 6 سال است که در حوضه کامپیوتر به طور جدی فعالیت می کنم که به وبسایت ها و اپلیکیشن های متعدد و یک بازی ریسینگ انحصار میابد. اما از بین تمامی آن ها عشق خاص نسبت به ویولت، که ویولت گیمرز را به جذاب ترین پروژه کامپیوتری مبدل کرده است آن را با کار های دیگرم متفاوت می کند.